Preguntes freqüents

 

Què és el Programa de diagnòstic, promoció i incentivació de terceres llengües?

És un Programa aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i al qual s’han adherit les dotze universitats catalanes, per impulsar actuacions formatives i d’acreditació que permetin que els estudiants que hagin iniciat per primera vegada estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, puguin assolir coneixements de nivell B2 de terceres llengües en finalitzar els estudis de grau, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Quins estudiants han d’assolir coneixements de nivell B2 de terceres llengües en finalitzar els estudis de grau, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)?

Tots aquells estudiants de nou accés que han iniciat per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana o de fora de Catalunya, a partir del curs 2014-2015, que provinguin dels estudis de batxillerat i les proves d’accés a la universitat (PAU), o de cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU, i que prossegueixen els estudis i es graduen en una universitat catalana.

Quins estudiants universitaris poden sol·licitar ajuts en el marc de la convocatòria per promoure la formació i l’acreditació de les terceres llengües?

Els estudiants que compleixen els requisits següents: a) Haver començat per primera vegada estudis de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015, 2015-2016 o 2016-2017, o haver començat estudis de grau en una universitat de fora de Catalunya el curs 2014-2015 o 2015-2016 i, posteriorment, haver obtingut un trasllat de l’expedient a una universitat catalana i haver prosseguit els estudis de grau en aquesta universitat. b) Estar matriculat en una universitat catalana per al curs 2016-2017. c) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en cas de l’estudiantat no comunitari, es requereix que l’estudiant més gran de 18 anys estigui en situació de residència (és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social).

Quines són les llengües objecte del Programa de terceres llengües i, en conseqüència, de la convocatòria d’ajuts?

Les llengües del sistema educatiu de Catalunya: anglès, francès, alemany i italià.

Quin és el calendari per realitzar les proves d’acreditació o els cursos de formació per poder rebre un ajut en el marc d’aquesta convocatòria?

Per rebre l’ajut de la modalitat A, les proves d’acreditació s’han de dur a terme en el  període comprès entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 de juliol de 2018. Per beneficiar-se dels ajuts de les modalitats B i C, els cursos de formació i superació de nivell de coneixements de terceres llengües s’han de dur a terme en el període comprès entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d'agost de 2018.

Què s’entén per nivell o subnivell segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)?

D’acord amb el MECR, el progressiu coneixement d’una llengua es divideix en els nivells següents: A1 (Inicial), A2 (Bàsic), B1 (Llindar), B2 (Avançat), C1 (Domini funcional efectiu) i C2 (Domini). Cadascun d’aquests nivells es pot dividir en diversos subnivells (per exemple, el B2 es divideix en els subnivells B2.1 i B2.2). Cal tenir en compte, però, que si es parla de l’assoliment d’un nivell es fa referència a la superació de tots els subnivells en què estigui dividit. Així, quan es parla del nivell B2 s’entén que equival al B2.2.

Si ja puc acreditar un nivell B2 en una de les quatre llengües considerades a la convocatòria, puc optar als ajuts oferts?

No, només es podrà sol·licitar l’ajut en cas que no es pugui acreditar el nivell B2 en cap de les quatre llengües.

En quin moment he de formalitzar la sol·licitud d’ajut?

Pel que fa a les modalitats A i B, la sol·licitud s’ha de fer un cop es pugui acreditar documentalment que s’han superat les proves d'acreditació amb un nivell B2 (modalitat A) o que s’ha superat el curs lingüístic amb un nivell A2 o B1 o un subnivell B2.1 o B2.2 (modalitat B). En el cas de la modalitat C, i per seguir cursos dels nivells A2, B1, B2.1 i B2.2, la sol·licitud s’ha de fer abans de començar el curs de llengua.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

Per a totes les modalitats el termini comença l'endemà de la publicació de la convocatòria i l’últim dia és:
 • per a la modalitat A, el 30 de setembre de 2018.
 • per a la modalitat B, el 30 de setembre de 2018.
 • per a la modalitat C, el 31 d’agost de 2018.

Quan podré rebre l’ajut?

En referència a la modalitat A,  quan s’hagi justificat haver superat la prova d'acreditació de nivell (B2). En referència a la modalitat B,  quan s’hagi superat el curs formatiu i acreditat el nivell corresponent (A2, B1, B2.1 o B2.2). Pel que fa a la modalitat C, tant bon punt s’hagi formalitzat la matrícula al curs corresponent (A2, B1, B2.1 o B2.2). En aquesta darrera modalitat, en què es rep l’ajut abans de començar el curs de terceres llengües, si finalment es dóna el cas que no se superi el curs, llavors caldrà retornar l’import percebut de l’ajut.

Quina és la quantia de l’ajut?

En el cas de la modalitat A (matrícula a les proves d’acreditació de nivell B2), l’import de l'ajut és d'un màxim de 50 € i no pot superar, en cap cas, l'import de la matrícula a la prova d'acreditació corresponent. En el cas de les modalitats B i C (cursos de formació), l’import de l’ajut cobrirà el preu del nivell (A2 i B1) o del subnivell (B2.1 i B2.2) fins a un màxim de 350 €.

Per acollir-se a la modalitat A de la convocatòria, cal haver seguit prèviament cursos lingüístics a les universitats?

No. L’únic requisit per acollir-se a aquest ajut és matricular-se en una de les proves d’acreditació especificades (CLUC, proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites) o proves per a l’obtenció dels certificats de les escoles oficials d’idiomes) i superar-les amb un nivell B2 (entès com a B2.2).

On puc fer els cursos de llengües que donen dret als ajuts de les modalitats B i C?

Pots fer els cursos als serveis de llengües i escoles d’idiomes moderns de les universitats catalanes, a les escoles oficials d’idiomes (EOI) del Departament d’Ensenyament o a l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

En tinc prou de seguir el curs i acabar-lo per poder optar a l’ajut?

No. Un cop fet el curs has de superar-lo mitjançant l’obtenció d’un certificat d’acreditació que garanteix el coneixement de les quatre competències requerides: comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites.

Si supero un curs establert a la convocatòria que comporta l’assoliment del nivell B2, cal que després em matriculi en una prova per tal d’acreditar aquest nivell?

No, l’obtenció d’un certificat de superació d’aquest curs ja té caràcter acreditatiu i, per tant, el certificat corresponent al nivell B2 és equivalent a l’acreditació d’aquest nivell.

Si en començar els estudis de grau ja disposo d’un certificat de coneixements de nivell B2 en qualsevol de les llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany i italià), què he de fer?

En aquest cas convé acreditar-lo davant la Secretaria del centre perquè s’incorpori a l’expedient acadèmic al més aviat possible, així ja no caldrà fer cap altre tràmit quan sol·licitis l’expedició del títol del grau corresponent.

El fet de ser un estudiant que té concedida una beca Equitat en un tram 1 o una beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, comporta automàticament tenir dret als ajuts d’aquesta convocatòria del Programa de terceres llengües?

No. Per tenir dret als ajuts cal presentar la sol·licitud d’ajut com els altres estudiants, i s’han de complir la resta de requisits establerts en la convocatòria. L’avantatge per a aquest tipus d’estudiants és, segons estipula la modalitat C, el fet que reben l'ajut quan presenten la matrícula i el rebut de pagament del curs de llengües.

Quina documentació he d’adjuntar amb el formulari de sol·licitud?

Per a la modalitat A:
 • El justificant de la matrícula universitària del curs 2017-2018 de la persona sol·licitant de l’ajut.
 • El certificat d’acreditació de la prova CLUC, de les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites) o de les proves per a l’obtenció dels certificats de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya, expedit per la universitat o l’escola oficial d’idiomes corresponent, amb un nivell B2 del MECR.
 • La prova d’accés a la universitat de fora de Catalunya per a aquells estudiants que van fer un trasllat d’expedient a una universitat catalana i van començar, per primer cop, estudis universitaris de grau a partir del curs acadèmic 2014-2015.
 • En relació amb les persones no comunitàries, cal l’autorització legal corresponent, d’acord amb la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social i, per tant, es requereix que l’estudiant més gran de 18 anys aporti l’autorització de residència.
Per a la modalitat B:
 • El justificant de la matrícula universitària del curs 2017-2018 de la persona sol·licitant de l’ajut.
 • El certificat acreditatiu del nivell d’idioma cursat i superat, emès pel centre responsable.
 • El rebut del pagament del curs sencer o els rebuts del pagament dels diversos mòduls del curs que comprenen els nivells A2 i B1 o subnivells (en el cas del B2.1 i B2.2).
 • La prova d’accés a la universitat de fora de Catalunya per a aquells estudiants que van fer un trasllat d’expedient a una universitat catalana i van començar, per primer cop, estudis universitaris de grau a partir del curs acadèmic 2014-2015.
 • En relació amb les persones no comunitàries, cal l’autorització legal corresponent, d’acord amb la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social i, per tant, es requereix que l’estudiant més gran de 18 anys aporti l’autorització de residència.
Per a la modalitat C:
 • El justificant de la matrícula universitària del curs 2017-2018 de la persona sol·licitant de l’ajut.
 • El justificant de la matrícula al curs de llengües estrangeres corresponent, emès pel centre responsable.
 • La prova d’accés a la universitat de fora de Catalunya per a aquells estudiants que van fer un trasllat d’expedient a una universitat catalana i van començar, per primer cop, estudis universitaris de grau a partir del curs acadèmic 2014-2015.
 • En relació amb les persones no comunitàries, cal l’autorització legal corresponent, d’acord amb la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l’estudiant més gran de 18 anys aporti l’autorització de residència.

Com puc presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds s’han d'emplenar per via electrònica a l'apartat "Beques i Ajuts" del web de l'AGAUR (http://agaur.gencat.cat).

Com sabré si la sol·licitud s’ha enviat correctament?

El Registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l’escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l’hora de presentació i el número de registre d’entrada.